AWBZ LEZING | DEN BOSCH

Lezing AWBZ, Wilt u goed geïnformeerd worden over: de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de ABWZ, hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden of het maken van een zogeheten “levenstestament” Den Bosch

levenstestament

home » levenstestament

LEVENSTESTAMENT

Het kan ons allemaal overkomen. Door een ongeluk, ziekte of welke oorzaak dan ook kan het gebeuren, dat u tijdelijk of blijvend niet meer in staat bent uw eigen wil te bepalen. Anderen gaan dat dan voor u doen. Er ontstaat juridisch een onduidelijke situatie: “wie is gerechtigd dat te doen?”, "wie gaat wat doen?" En: “doen ze  het op de manier zoals u dat gewild had”.

Als u daar grip op wilt houden, dan is het verstandig een zogenaamd levenstestament te maken. Dat is een notariële akte waarin u uw wensen vast legt met betrekking tot het regelen van allerlei zaken en waarin u aan een of meer personen, die u volledig vertrouwt, volmacht geeft namens u te handelen. U kunt aan die volmacht desgewenst ook een of meer voorwaarden verbinden, zodat de gemachtigde er bijvoorbeeld alleen gebruik van kan maken, wanneer een arts verklaard heeft, dat u zelf niet in staat bent uw belangen te behartigen.

Ook is het mogelijk de volmacht aan meerdere personen te verlenen, zodat deze alleen maar gezamenlijk namens u mogen optreden. U kunt daarbij denken aan diversen vermogensrechtelijke handelingen zoals de verkoop van het huis, het doen van betalingen, de verkoop van de zaak, het doen van belastingaangiftes. Ook handelingen die uw verzorging of behandeling aangaan. Stel dat uw familieleden twijfelen over de te volgen behandeling met het risico van schade aan uw gezondheid.

Door het maken van een levenstestament houdt u zelf de regie. Omdat uw wensen vastliggen in een notariële akte heeft dat, bijvoorbeeld voor een behandelend arts of voor de kantonrechter, een hogere status dan allerlei onderhandse losse schriftelijke of mondelinge verklaringen.

Deze notariële akte kan geregistreerd worden in een speciaal daartoe in het leven geroepen landelijk register: het Centraal Levenstestamenten Register. Zo raakt het niet zoek en komt het ook altijd boven water.

Tenslotte is het belangrijk om te weten, dat zo'n levenstestament op ieder door u gewenst moment veranderd of herroepen kan worden. Mocht u er dus op een gegeven ogenblik anders over denken, dan is dat geen enkel probleem. U zit er niet aan vast.

Huijbregts Notarissen & Adviseurs | Zuiderparkweg 280 | 5216 HE | 's-Hertogenbosch | Tel. 073 691 87 87 | info@huijbregtsnotarissen.com