AWBZ LEZING | DEN BOSCH

Lezing AWBZ, Wilt u goed geïnformeerd worden over: de sinds 1 januari 2013 geldende regels over de eigen bijdrage in de ABWZ, hoe u erfbelasting (successiebelasting) kunt besparen bij overlijden of het maken van een zogeheten “levenstestament” Den Bosch

awbz

home » awbz

EIGEN BIJDRAGE IN DE AWBZ

Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Die eigen bijdrage is voor mensen met een eigen vermogen per 1 januari 2013 fors omhoog gegaan.

Tot 2013 werd 4 procent van het 'Box 3' vermogen boven de vrijstelling van ongeveer € 21.000 meegeteld bij het verzamelinkomen. Dit percentage is nu verhoogd naar 12 procent. Het verzamelinkomen is de basis van de berekening voor de eigen bijdrage. De consequentie is dan ook dat deze eigen bijdrage hoger uitvalt dan vóór 2013.

Vroeger
De nieuwe berekening van de eigen bijdrage doet denken aan de bijdrage die ouderen tot 1996 moesten betalen volgens de toen geldende regels, wanneer ze verhuisden naar een bejaardenhuis. De ouderen met spaargeld moesten dat eerst grotendeels opeten voordat de overheid ging betalen. Dit werd als onredelijk beschouwd. Immers, de buurvrouw, die minder spaarzaam had geleefd, kreeg dezelfde zorg, maar hoefde niets te betalen. Veel mensen zorgden er dan ook voor, dat hun vermogen, meestal de eigen woning, enkele jaren vóór hun verhuizing naar het bejaardenhuis, was overgeheveld naar hun kinderen.

Peildatum
Om de eigen bijdrage voor 2014 te berekenen, gaat men uit van het inkomen over 2012. Wordt de eigen bijdrage alleen al op basis van het 'echte' inkomen (AOW, pensioen e.d.) op het maximumbedrag van € 2.248 vastgesteld, dan heeft het weinig zin om te proberen het Box 3 vermogen naar beneden te brengen.

De eigen woning
Als  iemand  in het jaar 2014 vanuit de eigen woning naar een zorginstelling gaat, dan wordt er dus gekeken naar het vermogen dat hij of zij bezat in 2012. Volgens de regels van de inkomstenbelasting hoorde in 2012 de eigen woning in Box 1 en niet in Box 3. De eigen bijdrage wordt in 2014 nog niet berekend over de waarde van de woning. Hopelijk geeft dat de tijd om die woning te verkopen, zodat, als de eigen woning fiscaal van Box 1 naar Box 3 gaat, het geld in ieder geval niet meer in de stenen vast zit.

Wat nu?
De vraag, die momenteel veel aan notarissen wordt gesteld, is of er mogelijkheden zijn om te zorgen dat er een lagere of helemaal geen bijdrage betaald hoeft te worden. Wil men aan die hogere bijdrage ontkomen dan is het zaak om het vermogen in Box 3 tijdig te verlagen. Dat kan op allerlei manieren, varierend van 'groen' beleggen tot het doen van schenkingen, al dan niet uitsluitend 'op papier', aan de kinderen en/of kleinkinderen. Ook het erfrecht en het maken/wijzigen van een testament verdienen hierbij de aandacht. Zo kan het bijvoorbeeld nuttig zijn in het testament een clausule op te nemen, welke er voor zorgt, dat, wanneer de langstlevende echtgenoot een beroep doet op AWBZ-zorg, de kinderen in bepaalde gevallen hun kindsdeel kunnen opeisen.

Kortom.
Het houden van overzicht in deze ingewikkelde materie is niet gemakkelijk. Soms hoeft er niets te gebeuren, in andere gevallen is niets doen een dure optie. Een goede aanpak vergt echt maatwerk. Aan de hand van een persoonlijk rekenvoorbeeld kan worden bezien of en in hoeverre het in uw geval interessant kan zijn om maatregelen te treffen. Het beste advies is dus om bij twijfel even een afspraak te maken met een notaris, die goed op de hoogte is van de nieuwe regels.

Huijbregts Notarissen & Adviseurs | Zuiderparkweg 280 | 5216 HE | 's-Hertogenbosch | Tel. 073 691 87 87 | info@huijbregtsnotarissen.com